ROTANA HD+ ROTANA M+ HD ROTANA KIDS HD ROTANA AFLAM+ HD On YahSat-1A @52.5E FREQ: 11977 H 27500 NEW BISS KEY: 12AA 12BE BB12 CC99

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3zDtbz4XqJ5Lstwv34pk4_jd9p6ziyWtKGA&usqp=CAU